DPU, DPMO

DPMO, DPU to wskaźniki jakościowe, miary metodologii Six Sigma. Pierwszy w DPMO (Defects Per Million Opportunities) określa ilość defektów na milion możliwości ich powstania. Precyzyjniej tę koncepcję tłumaczy wzór.

Okazje wystąpienia defektów można określić na przykład na podstawie kluczowych charakterystyk, czy planu kontroli. Jeżeli dla danej części występują 3 szczególne parametry oceny (np. zdefiniowane CTQ), każdy z nich staje się okazją do wystąpienia niezgodności.

DPMO

Drugi wskaźnik, DPU – Defects Per Unit określa liczbę defektów na jednostkę, tym samym wzór uproszczony jest o wartość miliona w liczniku oraz o liczbę okazji w mianowniku.

Miara ta uzupełnia pierwszy wskaźnik, ponieważ należy pamiętać, że dla każdego produktu, czy klienta może występować zupełnie inna liczba okazji.

DPMO (Defects Per Million Opportunities)

Szkolenie Online
Koło Jakości

Projektowanie kompleksowego systemu rozwiązywania problemów
Zbieranie wartościowych danych
Monitorowanie wdrożonych rozwiązań

Zobacz kurs