TWI

TRAINING WITHIN INDUSTRY

Celem programu TWI (Training Within Industry) jest rozwój umiejętności przełożonych (brygadzistów, mistrzów, liderów itp.) odpowiedzialnych za kierowanie pracownikami. Pozwala w krótkim czasie rozwinąć potrzebne kompetencje, przyczyniając się  tym samym do odkrycia potencjału, jakim jest doskonalenie metod pracy, co pozwala w efekcie uzyskać wzrost skuteczności zarządzania organizacją i bezpieczeństwa pracy.

 

Historia powstania programu TWI

TWI miał swoje początki w Stanach Zjednoczonych podczas II Wojny Światowej. Przemysł amerykański stracił wyszkoloną kadrę, jednocześnie przybyło zamówień zbrojeniowych. Nowi pracownicy (często kobiety) nie miały kwalifikacji i umiejętności do pracy w przemyśle.

Czołowi amerykańscy naukowcy opracowali program rozwoju pracowników, głównie brygadzistów i mistrzów -nazwany Industry Within Training  (Trening w Przemyśle). Celem programu TWI był szybki rozwój nowej utalentowanej kadry oraz uzyskanie wzrostu jakości i produktywności.

Po zakończeniu II Wojny Światowej, program TWI został przekazany m.in. do Japonii. To tam, firmy takie jak Toyota czy Sanyo, wprowadziły go u siebie, by uzyskać wzrost efektywności produkcji oraz pracowników i wykorzystywanych metod pracy każdego stanowiska.

Po krótkim czasie program twi stał się integralną częścią TPS (Toyota Production System). TWI było i  jest punktem początkowym, który należy uwzględnić przy wdrażaniu filozofii Lean Management.

Training within industry - Plakat promujący twi w Stanach Zjednoczonych

Training within industry

TWI w dużym stopniu bazuję na rozwoju pracowników. W fabryce Toyoty zdano sobie sprawę, że wdrażanie metod i narzędzi Lean Management musi iść w parzę z rozwojem i szkoleniem pracowników. Tylko prawdziwi liderzy są w stanie zapewnić sukces podczas wdrażania nowych metod, wpływają oni na zwiększenie świadomości wśród pracowników i utrzymanie dobrych relacji z pracownikami.

Program TWI składa się z czterech modułów, polegają one na szkoleniu pracowników. Części wchodzące w zakres szkolenia to kolejno: instrukcje pracy (twi ip); metody pracy (TWI MP); relacje pracy (TWI RP) oraz bezpieczeństwo pracy (TWI BP).

Wprowadzenie metody TWI, daje wiele korzyści dla pracowników m. in.:

 • umacnia relacje z pracownikami,
 • podnosi satysfakcję ludzi z wykonywanych czynności,
 • zwiększa świadomość operatorów o misji firmy,
 • angażuję pracownika do pracy,
 • pogłębia przywiązanie nowych pracowników miejsca pracy,
 • pozwala na utrzymanie standardu bezpieczeństwa w obszarach produkcyjnych,
 • umożliwia opracowanie optymalnych instrukcji stanowiskowych,
 • idealna metoda doskonalenia metod pracy.

Metoda TWI ma również wiele dobrych stron z punktu widzenia pracodawcy:

 • zapewnia lepszą jakość i krótszy czas szkolenia pracowników (również nowych pracowników),
 • zmniejsza ilość problemów związanych z błędami jakościowymi i reklamacjami,
 • pozwala uzyskać wzrost produktywności pracowników dzięki standaryzacji pracy,
 • wpływa na utrzymanie dobrych relacji z pracownikami.
Zmiana podejścia do pracy - TWI

Lider TWI

Lider to nie tylko osoba, która zarządza grupą osób (kierownik), ale także doświadczony operator, który bierze odpowiedzialność za odbywające się w ramach TWI instruowanie. Dobry przełożony powinien posiadać kilka umiejętności, dzięki którym prowadzone przez niego szkolenia dla pracowników, będą stymulować proces zdobywania wiedzy przez ucznia. Można wyróżnić pięć podstawowych kompetencji lidera TWI. Należą do nich:

 • wiedza i doświadczenie na temat wykonywanej pracy oraz stanowiska pracy,
 • znajomość podziału kompetencji i odpowiedzialności w procesach firmy,
 • umiejętność właściwego instruowania obecnych i nowych pracowników,
 • zdolność doskonalenia metod pracy, procesów,
 • kompetencja przewodzenia, zarządzanie grupą ludzi.

Lider programu TWI jest odpowiedzialny za to by praca była wykonywana zgodnie z ustalonym standardem w czasie pracy na linii. Ponadto zapewnia operatorom warunki pozwalające na wykonywanie operacji zgodnie ze standardem (odpowiednie narzędzia, reagowanie na problemy, itp.), przestrzegając zawarte w nim kroki działania. Kolejną rzeczą za jaką odpowiada są szkolenia pracowników i przygotowanie ich do pracy zgodnej z obowiązującym standardem TWI-training within industry. Lider TWI odpowiada za przeprowadzanie audytowania pracy pod względem wykonywania jej zgodnie ze standardem oraz analizowanie usprawnień w metodzie wykonywania pracy zgłaszanych przez operatorów i zgłaszanie własnych pomysłów, usprawniających metody pracy. Dodatkowo bierze udział przy tworzeniu dokumentacji pracy we współpracy ze służbami wspierania danego procesu. Po jego stronie leży dbanie o to, by na stanowisku pracy znajdowała się wyłącznie aktualna dokumentacja.

Przygotowanie organizacji do TWI

Przed przystąpieniem do TWI, należy stworzyć plan wdrożenia i przeprowadzenia z sukcesem, programu szkoleniowego TWI. W tym celu konieczne jest:

 • wykazanie potrzeb szkoleniowych,
 • opracowanie planu,
 • uzyskanie poparcia osób decyzyjnych,
 • wdrożenie planu,
 • przeszkolenie liderów,
 • zweryfikowanie skuteczności całego programu.

W celu ustalenia w jakich obszarach przedsiębiorstwo wymaga największych zmian i doskonalenia należy oprócz „suchej” analizy biznesowej przeprowadzić także wywiad wśród pracowników. Najlepiej za pomocą bezpośredniej rozmowy. Pozwoli to na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości od razu,  bez późniejszych prób interpretacji odpowiedzi, jak mogłoby to wyglądać w przypadku ankiety.

Instrukcja pracy – instruowanie pracowników TWI

Metodę instrukcji pracy można wykorzystać do nauki dowolnego zadania. Najlepiej nadaje się do nauczania fizycznych zadań, ale może być również stosowana do rozwoju wiedzy na ten temat. Metoda składa się z czterech kroków. W pierwszym kroku pracownik powinien być przygotowany do udziału w projekcie. Przedstawiony zostaje mu kontekst zadania oraz wzbudzona powinna być w nim chęć do szkolenia . Krok drugi pomaga zrozumieć poszczególne czynności wykonywane w ramach pracy na danym stanowisku. Odbywa się to na zasadzie instruktażu pracowników, omawiając i pokazując wszystko ze wskazaniem kluczowych punktów. W kolejnym kroku, kursant samodzielnie wykonuje powierzone mu zadanie, a szkolący koryguje występujące błędy. Ten etap trwa do momentu , aż wszystko ze szkoleń będzie w pełni zrozumiałe i wystąpi brak pojawiania się błędów oraz pomyłek. Ostatnim krokiem jest kontrola oraz monitorowanie postępów, jakie przyniosła metoda, TWI instruowanie pracowników.

Aby możliwe było powyższe szkolenie, we wcześniejszym etapie należy się przymierzyć do identyfikacji wiedzy krytycznej. Jest to etap wykonywany po przeanalizowaniu potrzeb i stworzeniu planów rozwojowych. Polega na wyborze próbnego obszaru i wykonywaniu wszystkich zadań zarówno przez instruktorów jak i grupę doświadczonych pracowników. Następnie wspólnie dokonuje się analizy czynności i wyodrębnia wiedzę krytyczną, tworząc koncepcje podziału pracy. Po tym etapie instruktorzy przetwarzają zdobyte informacje i dopiero, gdy zbadają problem „w głąb”, mogą rozszerzyć metodę „wszerz” na kolejne obszary.

Po przygotowaniu spójnych i sprawdzonych informacji, można przystąpić do przekazywania wiedzy dotyczącej podziału pracy i sposobu jej wykonywania. Ważny jest sposób w jaki będzie się odbywać instruowanie pracowników. Nie wystarczy komuś powiedzieć, „rób to i to”. Należy przy użyciu różnych technik, zwiększyć przyswajanie informacji i przyśpieszyć proces nauki (szczególnie w przypadku nowych pracowników). W celu wyjaśnienia niektórych zagadnień, warto zarówno je opisać, jak również pokazać i zilustrować. Dla podkreślenia kluczowych punktów warto wykorzystać gesty i głos oraz inne sprawdzone metody efektywnego uczenie.

Metody pracy – doskonalenie metod pracy TWI

Drugi krok programu TWI odpowiada za ułatwienie pracy. W tym celu rezygnuje się z niepotrzebnych zabiegów i upraszcza pozostałe czynności, tak aby praca mogła być wykonana szybciej i w łatwiejszy sposób. Pociąga to za sobą, również wzrost zadowolenia pracowników, którzy w prostszy sposób mogą osiągać założony cel i wykonywać w sposób standardowy swoją pracę. Składa się z 4 kroków:

 • Podział pracy mp,
 • Analizowanie każdego zabiegu – poprzez zadawanie pytań,
 • Opracowanie nowej metody,
 • Zastosowanie nowej metody.

Doskonalenie w ramach TWI metod pracy, jest współcześnie jedną z podstawowych kompetencji każdego przełożonego działającego w ramach programu Training Within Industry. Zapewnia ono lepsze wyniki procesowe, zarówno w firmach produkcyjnych jak i administracyjnych i usługowych co pozwala m.in. w efekcie uzyskać wzrost produktywności.

Metody pracy - Porównanie koncepcji TWI, Kaizen oraz cyklu PDCA

Relacje z pracownikami – budowanie relacji

Program TWI dotyczy również budowania silnych relacji z pracownikami, niezależnie od rodzaju prowadzonych projektów. Są to metody radzenia sobie z problemami w celu poprawy relacji wśród pracowników. Metoda ta pozwala rozwinąć w kierownikach umiejętności takie jak:  skuteczne budowanie relacji z podwładnymi, rozwiązywanie problemów itp. Istotę metody opisuje poniższy cytat.

Dobre kierowanie oznacza, że przełożony postępuje tak, aby pracownicy jemu podlegli, robili to, czego wymaga od nich przełożony, wtedy, kiedy należy to zrobić  i w sposób, w jaki chce tego przełożony, ponieważ oni sami chcą to zrobić.”

Ta metoda również składa się z czterech kroków, opisujących postępowanie z podwładnymi oraz rozwiązywanie problemów. Należą do nich:

 • zebranie wszystkich danych i faktów,
 • rozważenie potencjalnych rozwiązań i wybranie jednego,
 • podjęcie działania,
 • sprawdzenie rezultatów.

Przed przystąpieniem do metody TWI – 4 kroków RP, odpowiedz sobie na pytanie o cel. Określ i zapisz go. Aby wybrać odpowiednią drogę, trzeba wiedzieć dokąd się zmierza. Potem łatwiejsze będzie dobranie odpowiednich metod i określenie planu działania. Cel powinien obejmować całe zagadnienie, nie powinien być zbyt wąski ani krótkowzroczny. Dla ułatwienia warto zadać sobie kilka pytań, m.in. dlaczego wystąpił problem? Co chcesz żeby się stało? Jaki jest wpływ danej sytuacji na produkcję? Kogo dotyczy problem?

Odbierz plik — karta standaryzacji czasu pracy

Aby to zrobić, wypełnij formularz poniżej.

Kliknij obrazek, aby go powiększyć.

Bezpieczeństwo pracy TWI – zapewnienie odpowiednich warunków

Bezpieczeństwo pracy (TWI BP) – czwarty filar programu TWI, powstał nieco później niż trzy poprzednie. Twórcy programu doszli do wniosku, że ciężko być skutecznym liderem zarządzającym obszarem, kiedy nie jest on bezpieczny. Głównym celem szkolenia z bezpieczeństwa pracy jest wyćwiczenie w przełożonych zdolności do tworzenie bezpiecznego środowiska. Metoda składa się z kilku kroków:

 • identyfikacja niebezpiecznych miejsc,
 • określenie środków zaradczych,
 • wdrożenie środków zaradczych,
 • kontrolowanie/ audytowanie.

Skuteczny system bezpieczeństwa pracy to nie tylko modne obecnie plakaty promujące bhp, czy informacje o konieczności stosowania środków ochrony osobistej. To przede wszystkim szkolenia i prewencja, trafne identyfikowanie zagrożeń, a następnie ich eliminacja. Ciągła praca nie tylko na wyższym szczeblu, w wąskiej grupie, to angażowanie wszystkich pracowników w pełnym wymiarze czasu.

Identyfikacja niebezpiecznych miejsc - twi

Fragment karty standaryzacyjnej

Podsumowanie metody TWI

Metoda TWI pozwala na usprawnienie produkcji, wpisując się w ideę lean manufacturing. Pozwala na wykonywanie wyrobów w sposób bezpieczny, szybki, poprawny oraz ciągły. Jak pokazały wyniki wdrożenia programu w roku 1945 (na podstawie 600 firm), 100% biorących w nim udział zakładów, skróciło o ponad 25% instruowanie pracowników oraz o 25% zredukowało poziom reklamacji. W metodzie TWI instruowanie przełożonych oraz kierowników, odbywa się w trzech głównych kierunkach: TWI instruowanie, ulepszanie, przywództwo i budowanie relacji. Zwrócono szczególną uwagę na umiejętność zarządzania personelem, ponieważ zwykle to właśnie tych umiejętności brak specjalistom. Zwracają oni szczególną uwagę na kompetencje techniczne, które ich wyróżnią, zapominając o miękkim podejściu do tematów. Cały program TWI opiera się na ludziach, stara się w jak najwyższym stopniu, wykorzystać ich potencjał, ponieważ podstawą dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa jest zawsze dobra kadra zarządzająca. Więcej o metodzie TWI możesz dowiedzieć się z kursu „Standaryzacja i program TWI”.

Szkolenie Online
Standaryzacja i program TWI

           analizowanie i tworzenie nowych metod pracy
           przygotowanie organizacji do programu TWI
           tworzenie standardu pracy w gnieździe produkcyjnym
           szkolenie pracowników według programu TWI

Standaryzacja pracy i program TWI
Zobacz szkolenie