Jak przygotować Mapę drogową Przemysłu 4.0?

 

Co to jest Mapa drogowa Przemysłu 4.0?

Mapa drogowa Przemysłu 4.0 jest wymaganym załącznikiem do wniosku o powierzenie grantu „w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż „Przemysł 4.0”¹. Dokument ten powinien zawierać diagnozę przedsiębiorstwa uwzględniającą procesy przede wszystkim procesy produkcyjne, ale także administracyjne oraz komunikacji z klientami i dostawcami. W części diagnostycznej powinna zostać przeprowadzona analiza obszarów potencjału do wdrożenia transformacji cyfrowej. Podsumowując, Mapa drogowa Przemysłu 4.0 to plan zmian, które są rekomendowane do wdrożenia w firmie w celu przeprowadzenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

 

Konkurs pilotażowy Przemysł 4.0

Kto mógł starać się o otrzymanie grantu?

 

Konkurs skierowany był do firm z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), prowadzących działalność produkcyjną, które w okresie 3 lat poprzedzających rok składania wniosków, osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 2 miliony złotych rocznie. W pilotażu Przemysł 4.0 granty mogły otrzymać projekty, które polegały na przygotowaniu firmy do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożeniu wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Jak przygotować Mapę drogową Przemysłu 4.0[1]

Dofinansowanie w ramach grantu

W ramach transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa rekomendowane inwestycje mogły opierać się na takich pozycjach kosztów kwalifikowalnych, jak: „koszty usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej, koszty usług doradczych związanych z wdrożeniem mapy drogowej, koszty zakupu maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji oraz koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej”¹.

Technologie w ramach Industry 4.0

Szasnę na dofinansowanie w pilotażowym konkursie miały szczególnie takie technologie, jak:

 • Big Data oraz analiza danych;
 • Roboty przemysłowe;
 • Przemysłowy Internet rzeczy (IoT);
 • Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Chmura obliczeniowa;
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Blockchain;
 • Druk addytywny (druk 3D)².

Z czego składa się Mapa Drogowa Industry 4.0?

W ramach przygotowania Mapy drogowej, która będzie miała szansę konkurować w naborze o powierzenie grantu, należy przede wszystkim oprzeć się na dwóch dokumentach. W programie pilotażowym były to:

 • Załącznik nr 1 do Regulaminu „Kryteria oceny projektów Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 -2020”
 • Załącznik nr 4 do Regulaminu „Minimalny zakres mapy drogowej”
Jak przygotować Mapę drogową Przemysłu 4.0[2]

Zgodność wniosku z kryteriami oceny projektów (Załącznik nr 1)

Ten załącznik sprecyzuje przede wszystkim za co oceniany projekt będzie punktowany. W konkursie pilotażowym łącznie projekt mógł uzyskać w ocenie maksymalnie 15pkt., a minimalnie 11pkt., aby mógł być rekomendowany do uzyskania grantu. Kryteria dotyczą między innymi: Kwalifikowalności Wnioskodawcy, rodzajów działalności Wnioskodawcy, wdrożenia działań wskazanych w mapie drogowej, Korzyści z realizacji projektu, wpływu projektu na stopień zastosowania technologii Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie, racjonalnością i odpowiednim uzasadnieniem wydatków, a także zgodnością z zasadami horyzontalnymi.

Zakres mapy drogowej

W Załączniku nr 4 precyzyjnie określono konieczne do przeprowadzenia analizy. W części diagnostycznej należało uwzględnić takie elementy, jak:

 1. Ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa (zawierającą m.in.: analizę procesów produkcyjnych, zasobów technicznych, procesów komunikacji z klientem oraz charakterystykę realizacji procesów komunikacji z podwykonawcami i dostawcami) uwzględniającą informacje dotyczące stopnia informatyzacji i cyfryzacji opisywanych obszarów.
 2. Charakterystykę otoczenia i trendów rynkowych w zakresie transformacji cyfrowej w relacji do analizowanego przedsiębiorstwa.
 3. Charakterystykę produktów przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem aspektu ich dojrzałości cyfrowej.
 4. Charakterystykę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z określeniem poziomu wykorzystania technologii cyfrowych.
 5. Identyfikację, wskazanie i uzasadnienie obszarów potencjału (działań/procesów) w przedsiębiorstwie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej, z wyszczególnieniem działalności produkcyjnej i pozostałej.
 6. Ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa.
 7. Wnioski i plan dalszych działań.³

Druga część Mapy drogowej powinna dotyczyć opisu wdrożenia zaplanowanej inwestycji. Zakres minimalny uwzględnia takie punkty, jak:

 1. Charakterystyka inwestycji:
 2. a) opis zaplanowanej inwestycji jako elementu wdrażania strategii cyfrowej w szczególności w zakresie działalności produkcyjnej,
 3. b) analiza kosztów wdrożenia, korzyści z wdrożenia i potencjalne ryzyka,
 4. c) określenie celów transformacji cyfrowej oraz mierników ich efektywności
 5. d) uzasadnienie strategiczne wybranej inwestycji
 6. e) uzasadnienie finansowe wybranej inwestycji – m.in. wskaźniki efektywności, ROI;

2.Plan wdrożenia (zadania, działania, KPI, czas realizacji);

3.Planowane źródła finansowania.³

Tworzenie mapy drogowej w praktyce

Wnioskowane dofinansowanie w ramach wyżej opisanego projektu powinno opierać się na rzeczywistych potrzebach przedsiębiorstwa, których realizacja przybliży firmę w działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0. Tworząc Mapę drogową, która będzie adekwatnym planem działań dla firmy, należy przeprowadzić dokładną diagnozę przedsiębiorstwa. Taka diagnoza poprowadzona przez firmę zewnętrzną pozwala zdobyć świeże spojrzenie ekspertów na firmę. Realizacja diagnozy polega na zebraniu i analizie danych oraz obserwacji procesów. Doświadczeni eksperci namierzają źródła marnotrawstwa oraz przygotowują rekomendację kluczowych zmian dla organizacji, która będzie rzetelnym wkładem do Mapy drogowej, gdyż cele diagnozy pokrywają się z celami Mapy, takimi jak: analiza stanu obecnego przedsiębiorstwa, wskazanie priorytetowego kierunku działań optymalizacyjnych,  oszacowanie potencjalnych korzyści z wdrożenia.

Sprawdź szczegóły diagnozy Lean

 

Przygotuj Mapę drogową dla swojego przedsiębiorstwa we współpracy ze specjalistami. Skontaktuj się, aby otrzymać szczegóły współpracy.

   KONTAKT

 • Uzupełnij formularz, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rozwoju firmy, przeprowadzenia szkolenia, wspólnych warsztatów lub czy innej formy współpracy. Jeżeli możesz podaj jak najwięcej szczegółów.
 • Twoja wiadomość jest dla nas ważna, odpowiemy na nią maksymalnie kolejnego dnia roboczego. 
 • W zależności od pytania poprosimy Cię o niezobowiązującą rozmowę telefoniczną lub spotkanie online. Taka forma kontaktu pozwoli nam najlepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania.

NAPISZ DO NAS  KONTAKT BEZPOŚREDNI

  Piotr Golonka

  Obsługa klienta:
  Piotr Golonka
  Kierownik projektów, konsultant